Wij blijven ons verzetten tegen de inzet van grootschalige windenergie

2  juni 2024

Lokaal Belangrijk, de grootste fractie in de Leusdense gemeenteraad, reageert met een persbericht op de gebeurtenissen van vorige week toen de coalitie een amendement aannam, waarmee ook Leusden de weg vrijmaakt voor de komst van een windturbinepark langs de A28. Met het persbericht gaat de partij dieper in op de beweegredenen voor de eigen opstelling rond het vraagstuk.

,,Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Leusden, op donderdag 27 juni, is een geamendeerd raadsvoorstel ‘Strategische keuze grootschalige windenergie’aangenomen. Conform het college-akkoord verzet de coalitie zich tegen grootschalige windenergie in haar mooie buitengebied, waaronder de omgeving Moorsterweg, dat als ‘kansrijk gebied 93’ door de provincie is aangemerkt, maar ook op enige andere locatie.’’

,,Daartoe hebben de coalitiepartijen Lokaal Belangrijk en Sociaal Leusden het Amendement A.19.1 ingediend op het raadsvoorstel ‘Strategische keuze grootschalige windenergie’. Na schorsing en aanpassing van het amendement, door de toevoeging ‘de uitwerking bij de provincie te laten’, kon wethouder Kramer het amendement accepteren.’’

AMENDEMENT

,,Het aangepaste amendement is coalitiebreed (Lokaal belangrijk, CDA, Sociaal Leusden) ingediend. De coalitiepartijen hebben ingestemd met het amendement en het geamendeerde raadsvoorstel waardoor dit met een meerderheid in de raad is aangenomen. Leusden zal hierdoor de uitwerking van het windenergieproject OER A28 niet als gemeente Leusden zelf ter hand nemen en de uitwerking bij de provincie laten en geeft haar richtlijnen mee middels dit amendement. Het amendement benadrukt van de provincie en rijksoverheid te verlangen dat bij het bestemmen, aanbesteden en vergunnen van het project OER A28 steeds uitgegaan wordt dat het voorzorgsbeginsel van toepassing is aangaande veilige milieu- en gezondheidsnormen voor mens en dier.’’

EUROPESE RICHTLIJNEN

,,Tevens is opgenomen dat de raad tijdig geïnformeerd en geconsulteerd wordt, met oog op haar controlerende en kaderstellende taak. Nieuw onderzoek dat nog niet verwerkt is in de huidige landelijke normen en Europese richtlijnen moet altijd worden meegenomen in de besluitvorming. De Leusdense coalitie blijft zich inzetten voor een duurzame en verantwoorde energietransitie, zonder grootschalige windenergie en zonnevelden in haar buitengebied. Met de focus op de warmtetransitie, zon op dak en vlak, energie besparen en slimme oplossingen voor energiedelen en opslag.’’

1 juli 2024 – Verworpen motie Lobby SMR (1/2)

Motie Lobby SMR (2/2)

27 juni 2024 – Aangenomen amendement Strategische keuze grootschalige windenergie (1/2)

Amendement Strategische keuze grootschalige windenergie (2/2)

Raadgever: Joey van de Belt: Jongeren en wonen

27 januari 2024

In de rubriek Raadgever (Leusder Krant) komt elke week een ander raads- of fractielid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Joey van de Belt (Lokaal Belangrijk) over jongeren en wonen.

,,In de gemeente Leusden willen wij graag allemaal fijn wonen, werken en leven.
De gemeente Leusden wil in haar beleid daarom inzetten op investeren in leefbare, vitale kernen. De wens is om de (kern)binding te versterken door het ontwikkelen van een lokaal passend woningaanbod. Onder kernbinding wordt verstaan het creëren van een hechte band tussen de inwoners, bedrijven en organisaties in een bepaalde gemeente of kernen binnen onze gemeente. In bijvoorbeeld Achterveld zie je dat de kernbinding sterker wordt ervaren dan in Leusden.”

,,Maar wat nu als je je na je studie in Leusden wilt gaan settelen omdat je er geboren en getogen bent en geen betaalbare woning kunt vinden? En wat nu als je nu nog thuis woont en er echt wel aan toe bent om uit huis te gaan maar er onvoldoende kleinere woningen beschikbaar zijn?
In de huidige woningmarkt is het lastig voor een grote groep Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers met een laag of midden inkomen om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden.”

,,De gemeente Leusden heeft een Woonvisie. Hierin wordt gesproken over ‘bouwen’ voor onze kinderen. Vooralsnog is er nog geen beleid voor het bouwen voor de jongere woningzoekende.”

,,Wij horen wekelijks verhalen van jongeren voor wie het op dit moment lastig en soms onmogelijk blijkt om een betaalbare woning te vinden. Steeds vaker ziet men zich genoodzaakt om uit te wijken naar de ons omliggende gemeenten. Lokaal Belangrijk ziet ook in de huidige woningmarkt echter wél mogelijkheden. De Huisvestingswet biedt gemeenten immers de mogelijkheid om in een Huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huur- of koopwoningen en regels vast te leggen over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden.”

Lokale voorrang bij toewijzing van woningen als men een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Leusden heef

,,Tot op heden heeft de gemeente Leusden geen Huisvestingsverordening opgesteld. Daarom zal Lokaal Belangrijk in de raadsvergadering van februari  een motie indienen om voor onze gemeente een Huisvestingsverordening op te stellen. Hierin wordt gevraagd om lokale voorrang bij toewijzing van woningen als men een economische of maatschappelijke binding met de gemeente Leusden heeft. Verder zien wij graag dat de zelfbewoningsplicht voor woningen in de Huisvestigingsverordening opgenomen wordt. Ook zullen wij voorstellen om een anti-speculatiebeding voor woningen in de Huisvestigingsverordening op te nemen. Wij denken dat wij met een Huisvestingsverordening in de gemeente Leusden een stap voorwaarts kunnen zetten zodat ook onze jongeren hier fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Hopelijk zien de andere partijen dit ook zo. Want wie wil er nu niet wonen in onze prachtige gemeente?”

Vice-fractievoorzitter Marico van Leeuwe te gast bij radio Golfbreker

13 januari 2024

Vice-fractievoorzitter Marico van Leeuwe was te gast bij radio Golfbreker voor de opening van het politieke seizoen in de regio Amersfoort.

Zij heeft gesproken over de halsstarrigheid waarmee de provincie de industriële windturbines er doorheen wil drukken in onze regio ten koste van mens, natuur en dier.

Ook heeft  ze onze ambitie om sport en horeca complex de Korf te her ontwikkelen en alle functies te behouden voor de toekomst extra onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor het gehele 9 minuten durende interview, veel luister plezier!

De provincie wil industriële windturbines er doorheen drukken

10 januari 2024

Vandaag kwam de berichtgeving van de provincie Utrecht inzake het ultimatum welk aan de gemeentes in
onze provincie wordt gesteld. Het gaat hier om de zoekgebieden voor windturbines in onze
provincie; daarbij wordt de gemeente Leusden door de provincie niet ontzien.

Lokaal Belangrijk is bij oprichting glashelder in haar opvatting over windturbines in zijn algemeenheid
en in onze gemeente in het bijzonder. Lokaal Belangrijk is mordicus tegen het plaatsen van
windturbines om meerdere redenen. De belangrijkste reden is dat het te dicht plaatsen op de
bebouwing van deze 240 meter hoge zwaaipalen zal leiden tot een verslechtering van de gezondheid
van mens en dier.

Lezen

Onze gezondheid en welzijn zijn een groot goed die wij wensen te behouden.
Een aantal maanden geleden is er een petitie ondertekend door ruim 4000 personen en
overhandigd aan de Commissaris van de Koning. Wij zien niet dat hier ook maar iets mee gedaan
is/wordt.

Er wordt in de media steeds gesproken over de betrouwbare overheid. Tot nu toe lijkt men
daar in de provincie Utrecht aan voorbij te gaan door opnieuw te komen met een eis om gebieden
voor opwek van windenergie aan te geven. Voor alternatieven zoals bijvoorbeeld geothermie en
aquathermie of kernenergie is geen aandacht.

Lokaal Belangrijk stelt voor om bovenop de Utrechtse Domtoren (hoogte 112 meter) een
windturbine te plaatsen met een hoogte van 128 meter. Daarnaast zou er wat ons betreft een
windturbine van 155 meter hoog geplaatst kunnen worden bovenop het provinciehuis in Utrecht
(huidige hoogte 85 meter).

Als de provincie namelijk van mening is dat er geen enkel
gezondheidsrisico kleeft aan het plaatsen van windturbines in en rondom de bebouwde omgeving
dan siert het de provincie om het goede voorbeeld te nemen.

De provincie wil industriële windturbines er doorheen drukken

10 januari 2024

Vandaag kwam de berichtgeving van de provincie Utrecht inzake het ultimatum welk aan de gemeentes in
onze provincie wordt gesteld. Het gaat hier om de zoekgebieden voor windturbines in onze
provincie; daarbij wordt de gemeente Leusden door de provincie niet ontzien.

Lokaal Belangrijk is bij oprichting glashelder in haar opvatting over windturbines in zijn algemeenheid
en in onze gemeente in het bijzonder. Lokaal Belangrijk is mordicus tegen het plaatsen van
windturbines om meerdere redenen. De belangrijkste reden is dat het te dicht plaatsen op de
bebouwing van deze 240 meter hoge zwaaipalen zal leiden tot een verslechtering van de gezondheid
van mens en dier.

Lezen

Onze gezondheid en welzijn zijn een groot goed die wij wensen te behouden.
Een aantal maanden geleden is er een petitie ondertekend door ruim 4000 personen en
overhandigd aan de Commissaris van de Koning. Wij zien niet dat hier ook maar iets mee gedaan
is/wordt.

Er wordt in de media steeds gesproken over de betrouwbare overheid. Tot nu toe lijkt men
daar in de provincie Utrecht aan voorbij te gaan door opnieuw te komen met een eis om gebieden
voor opwek van windenergie aan te geven. Voor alternatieven zoals bijvoorbeeld geothermie en
aquathermie of kernenergie is geen aandacht.

Lokaal Belangrijk stelt voor om bovenop de Utrechtse Domtoren (hoogte 112 meter) een
windturbine te plaatsen met een hoogte van 128 meter. Daarnaast zou er wat ons betreft een
windturbine van 155 meter hoog geplaatst kunnen worden bovenop het provinciehuis in Utrecht
(huidige hoogte 85 meter).

Als de provincie namelijk van mening is dat er geen enkel
gezondheidsrisico kleeft aan het plaatsen van windturbines in en rondom de bebouwde omgeving
dan siert het de provincie om het goede voorbeeld te nemen.

De vragen & antwoorden van de Lokaal Belangrijk kerstmarkt quiz

16 december 2023

De Lokaal Belangrijk fractie en het bestuur stond weer op de Kerstmarkt in Leusden! Naast vragen beantwoorden en gezellig een praatje maken met het publiek, heeft ons raadslid Gijsbert Karman ook een quiz en een “Wist je dat?” rubriek gemaakt.

De vragen en de antwoorden vindt u hiernaast (even over de afbeelding vegen c.q. swipen om alle foto’s te zien)!

Schriftelijke vragen Lokaal Belangrijk over omgang met de wolf

15 december 2023

Door het stellen van schriftelijke vragen wil de fractie van Lokaal Belangrijk opheldering van het college over de manier waarop de gemeente met de aanwezigheid van de wolf op Leusdens grondgebied denkt om te gaan. De vragen volgen op een aantal recente voorvallen waarbij de wolf (waarschijnlijk) betrokken was. Voor het volledige artikel klik op de link.

Het provincie bestuur veroorzaakt ophef met sturende windturbine enquête

20 oktober 2023

Er is in onze provincie steeds meer rumoer over de wijze waarop het Provincie bestuur de enquête m.b.t. windturbines heeft ingericht . Het bestuur van Lokaal Belangrijk heeft al in een vroeg stadium schriftelijk bij de Provincie op aangedrongen de enquête zo neutraal mogelijk in te richten; geen enkele reactie en sterker nog, de provincie heeft a contraire gehandeld. Lees hier het artikel van RTV Utrecht met de titel “ondemocratische vragenfuik”.

Ontwerpbestemmingsplan Zonneveld Emelaarseweg

6 oktober 2023

Ontwerpbestemmingsplan Zonneveld Emelaarseweg

Het College van B&W heeft 4 september jl. het Ontwerpbestemmingsplan Zonneveld Emelaarseweg in procedure gebracht. Het geldende beleid ten tijde van het verzoek van de initiatiefnemer en aanvrager betreft het Uitnodigingskader Zon dat is vastgesteld door de gemeenteraad in de voorgaande raadsperiode, te weten december 2021.

Dit Uitnodigingskader beschrijft o.a. het beleid en voorwaarden ten aanzien van een te vestigen zonneveld. Op basis hiervan is het ontwerpbestemmingsplan uitgebracht.

Lokaal Belangrijk onderschrijft dit ontwerpbestemmingsplan niet

Als vereniging en fractie onderschrijven wij dit ontwerpbestemmingsplan niet. Wij zijn tegen zon op het veld. Dit is ook opgenomen in het huidige coalitieakkoord.

Met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan zijn wij van mening dat niet aan de eisen zoals gesteld in het Uitnodigingskader Zon wordt voldaan. Er  gelden namelijk strengere eisen omdat het gaat over een nee, tenzij gebied. Daarnaast wordt volkomen voorbij gegaan aan de duidelijke uitspraken van omwonenden tegen dit plan, de stem van Behoud Natuur Achterveld welke namens tientallen inwoners heeft ingesproken tegen zonnevelden en inwoners van de gemeente Leusden die met de keus voor Lokaal Belangrijk duidelijk hun stem tegen zon op veld hebben laten horen. Recent is ook bij de landelijke politiek inzicht gekomen dat zon op veld niet gewenst is.

U kunt reageren op dit Ontwerpbestemmingsplan met een Zienswijze.

Met een zienswijze laat u aan de gemeente weten wat u vindt van dit ontwerpbestemmingsplan, met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Tevens kunt u vermelden wat uw persoonlijke belang is om deze zienswijze in te dienen.
Bijgaand vindt u een opzet voor een zienswijze. Voorbeeld opzet van een Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zonneveld Emelaarseweg

UW ZIENSWIJZE KAN TOT 16 OKTOBER WORDEN INGEDIEND BIJ DE GEMEENTE LEUSDEN

Hoe dient u een Zienswijze in:

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden toegestuurd aan de gemeente Leusden, afdeling Beleid,   Postbus 150, 3830 AD Leusden.

Mondeling overbrengen van zienswijzen kan, tot drie werkdagen vóór afloop van de termijn van terinzagelegging (uiterlijk 13 oktober) telefonisch via nummer 14033 een afspraak worden gemaakt met de afdeling Beleid.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen ook e-mailen naar gemeente@leusden.nl o.v.v.

Voorbeeld opzet van een Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zonneveld Emelaarseweg. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Inzage in het ontwerpbestemmingsplan;
Het ontwerpbestemmingsplan Zonneveld Emelaarseweg ligt met ingang van 5 september 2023 tot en met 16 oktober 2023 ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0327.261-0304. (u klikt vervolgens op de button documenten)

In het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via telefoonnummer 14033.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via info@lokaalbelangrijk.nl of telefoonnummer 033-2089076.

 

Wethouder Frank de Wit geïnstalleerd

28 september 2023

Donderdag is Frank de Wit als wethouder geïnstalleerd in het college van de gemeente Leusden. Hij vervangt hierbij wethouder Alexandra Kolkman welke vanwege privéomstandigheden die haar volle aandacht behoeven haar functie tot haar verdriet heeft moeten neerleggen.

Lokaal Belangrijk leeft met Alexandra Kolkman mee en hoopt op spoedige verbeteringen in haar privé. Lokaal Belangrijk is des al niet te min verheugd met het feit dat zij wel beschikbaar is voor de functie van raadslid en dat zij wederom in de fractie zal terug keren.

Ook zijn wij blij als Lokaal Belangrijk dat Frank de Wit (tot voor kort fractievoorzitter) van Lokaal Belangrijk bereid is de taken van Alexandra Kolkman over te nemen. We zien in hem een capabele bestuurder met passie voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

Wij wensen hem succes met het verwezenlijken van het coalitieakkoord en daarmee een flink aantal onderdelen van ons verkiezingsprogramma.

 

Zo komen wij ook op voor onze inwoners

1 september 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft net voor de zomervakantie een vergunning verleend aan automobielhandel PON voor een nieuwe locatie waar PON gevaarlijke stoffen wil opslaan. Het bezwaartermijn viel in de zomervakantie. Lokaal Belangrijk had dit opgemerkt en de onderliggende stukken van de vergunning opgevraagd. De gevaarlijke stofopslag betreft gaspatronen, spuitbussen en brandbare vloeistoffen. Wij waren bezorgd over de veiligheid van de omwonenden in de omliggende wijken de Wildenburg, Maanwijk en Tabaksteeg in het geval van een calamiteit, zoals een brand.

Lokaal Belangrijk is op 30 augustus 2023 in het Huis van Leusden in gesprek gegaan met de technisch milieu medewerker van de gemeente Leusden, de externe veiligheidsexpert van de Regionale Uitvoeringsdienst van de Provincie Utrecht en drie afgevaardigden van PON. In dit gesprek heeft PON details gegeven over de opslag en de nieuwe opslagvoorziening.

De opslagvoorraad gevaarlijk stoffen gaat naar een speciale, afgezonderde voorziening. Deze opslagvoorziening bestaat uit 6 compartimenten met elk een opslagcapaciteit van 10 ton (10.000 kg). De opslagvoorziening is uitgerust met een automatische blusinstallatie. De compartimenten zijn gescheiden door brandwerende deuren, die in geval van brand automatisch sluiten. Brandbare vloeistoffen zijn ingekaderd om verspreiding en lekkage te voorkomen. Dit biedt een grotere beheersbaarheid van en een betere bescherming tegen zowel de uitbreiding van een brand binnen de opslaglocatie als een inslag van een brand buiten de locatie.

Lokaal Belangrijk bestuursvoorzitter Henk-Jan de Jager bezoekt automobielhandel PON

De opslaglocatie is meer gecentreerd en beter bereikbaar voor medewerkers en hulpdiensten in geval van een calamiteit.

De verleende vergunning betreft een milieu-neutrale verandering. De totale opslag van gevaarlijke stoffen wordt niet uitgebreid en blijft onder de vergunde opslagcapaciteit. Dit betekent dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Op 1 september heeft Lokaal Belangrijk een bezoek aan PON gebracht. Wij hebben een rondleiding door het magazijn gekregen en de plek van de nieuwe opslagvoorziening gezien. PON heeft al onze vragen beantwoord en wij zijn erg blij dat zij zo transparant zijn geweest.

PON heeft een website waar zij omwonenden en geïnteresseerden informeren over ontwikkeling bij PON Leusden: https://www.autocampusleusden.nl. Daarnaast heeft PON ons toegezegd dat zij gaan bekijken op welke wijze de berichten effectiever geplaatst kunnen worden. Zij staan ook open voor ideeën en tips met betrekking tot de communicatie richting de omwonenden. Dat is voor ons een grote meerwaarde. Hiervoor onze dank aan PON.

Opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

5 juli 2023

De gemeente Leusden huisvest 80 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in Hotel van der Valk. De opvang in het hotel is tijdelijk. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het pand op Speelkamp 22 opgekocht voor de hervestiging van de AMV-ers.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft op 27 juni een brief naar de omwonenden van Speelkamp 22 gestuurd. In deze brief staat dat maximaal 80 kansrijke AMV-ers aldaar opgevangen worden voor een periode van hoogstens 10 jaar. De verwachting is dat het pand in het eerste kwartaal gereed zou zijn voor de opvang en dat deze groep in die periode naar de Speelkamp zou verhuizen.

Het college verwijst in de bewonersbrief naar de aangenomen motie over een structurele oplossing voor asielzoekers in Leusden. De keuze van het COA om het pand op de Speelkamp op te kopen voor de hervestiging staat los van de motie. Nu wordt in de tekst van de bewonersbrief de motie gebruikt om de locatiekeuze van het COA te rechtvaardigen.

De gemeenteraadsleden zijn op hetzelfde moment geïnformeerd als de bewoners. Wij vinden het niet respectvol naar zowel de inwoners als de raadsleden, wanneer zij voor een voldongen feit worden geplaatst. Wij begrijpen de boosheid van omwonenden en delen hun frustratie.

Lokaal Belangrijk fractievoorzitter Frank de Wit heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni vragen hierover gesteld. De vragen richtten zich op een tweetal punten: de frictie tussen de tekst in de bewonersbrief en de tekst en intentie van de aangenomen motie én in hoeverre het college de aankoop van het pand heeft gefaciliteerd.

De antwoorden waren volgens ons niet afdoende. Lokaal Belangrijk heeft vervolgens formeel schriftelijke vragen bij het college ingediend – Schriftelijke vragen huisvesting asielzoekers (pdf). Daarnaast zal de partij deze kwestie in de gemeenteraad aan de orde stellen.

Emoties op drukbezochte inloopavond vanwege komst asielzoekers naar de Speelkamp | Nieuws uit de regio Leusden (leusderkrant.nl)

 

 

Buitengebied Regio Amersfoort

Lokaal Belangrijk deelnemers vlnr Ulf Doornbos (RES werkgroep), Henk-Jan de Jager (bestuursvoorzitter), Marico van Leeuwe (gemeenteraadslid) en René van der Salm (waterschap)

 

5 juni 2023

De provincie, gemeenten, de agrarische sector en andere betrokkenen zijn in gesprek gegaan over het buitengebied in de regio Amersfoort. Op 5 juni was er een bijeenkomst in Eemnes waar de uitkomsten van deze gesprekken door een adviesburo werden gepresenteerd.

Lokaal Belangrijk was op deze gesprekken aanwezig en bij het gesprek van 5 juni zelfs met vier mensen.

Wij maken ons zorgen over de verstedelijking van het buitengebied door Amersfoort.

Herhaaldelijk werd ingezet op subsidies voor boeren, die dan aan landschapsbeheer moeten gaan doen. Subsidies zijn volgens ons in eerste instantie geen verdienmodel, want ze maken boeren afhankelijk van en dus stuurbaar door de overheid. Wij vinden dat boeren met hun eigen boerenbedrijf een boterham moeten kunnen verdienen.

Niet te vergeten dat wanneer de subsidiepotjes leeg zijn, boeren alsnog om financiële redenen moeten stoppen. Zo krijgt de overheid greep op het buitengebied.

De zaal gaf duidelijk aan om met goede vergoedingen voor de boer te komen voor het landschapsbeheer. Wij zien dit dan graag in de uitgewerkte stukken terug.

 

 

Gebiedsatelier Gelderse Vallei

16 mei 2023

Gemeenteraden in de regio Amersfoort denken na over de vraag hoe de regio er in 2040 uit zou moeten zien. Ruimte in Nederland is schaars en wordt met alle ontwikkelingen, die op ons afkomen, steeds schaarser. Wat betekent dit voor het buitengebied?

Betrokkenen in de gebieden Eemland, de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei zijn de afgelopen drie maanden over ruimtelijke vraagstukken in gesprek gegaan.
Raads- en bestuursleden van Lokaal Belangrijk waren op de bijeenkomsten aanwezig om te luisteren naar wat er speelt en hoe de betrokkenen hierin staan.

Wethouder Jan Kramer (links op foto) nam als panellid deel aan de discussie van 16 mei.

Algemene Ledenvergadering

9 mei 2023

Op dinsdag 9 mei hebben wij onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gehad. Deze keer waren wij te gast bij Fort 33. Vooraf aan de vergadering vertelde onze gastheer Dennis over de geschiedenis van Fort33, vroeger ook wel bekend als de IJsbreker. Fort33 is het Leusdens cultuurpodium. Meer info: Home – Cultuurpodium FORT33

Algemene ledenvergaderingen zijn misschien niet de meest interessante bijeenkomsten. Ze zijn wel noodzakelijk voor het functioneren van de vereniging. Wij proberen altijd zo snel mogelijk ambtelijke zaken af te handelen en zoveel mogelijk thema’s te bespreken. We ruimen veel tijd in voor de agendapunten “Wat leeft er nog meer?” en “Vraag maar raak!”, waar leden hun inbreng kunnen geven en vragen aan de wethouder of raadsleden kunnen stellen. Uiteraard sluiten we altijd af met een gezellige borrel.

Dank aan al onze leden voor hun bijdragen!

Herdenking oorlogsgevallenen

4 mei 2023

Wethouder Alexandra Kolkman had een mooie boodschap op de dodenherdenking aan de Asschatterkeerkade: “De geschiedenis leert waar mensen toe in staat zijn, daarom moeten we blijven herdenken”.

Bestuursleden Lokaal Belangrijk, Agnes Blaauw en Henk-Jan de Jager, legden ook bloemen namens de partij en de fractie.

Het monument aan de Asschatterkeerkade is opgericht ter nagedachtenis aan vier mensen, die 27 april 1945 op deze plek gefusilleerd zijn. De gefusilleerden waren de heer Herder, de heer van der Salm en vader en zoon Wessels. Wij blijven hen gedenken.

Het aangrijpende verhaal kunt u vinden op Leusden, monument aan de Asschatterkade – Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bijeenkomst Volksvertegenwoordigers

17 april 2023

Lokaal Belangrijk fractievoorzitter Frank de Wit heeft namens Lokaal Belangrijk onze visie gedeeld bij de bijeenkomst Volksvertegenwoordigers Regionale Energiestrategie, Regio Amersfoort.

Hij vertelde over de gezondheidsrisico’s en natuurschade van windturbines en zonnepaneelvelden. Daarnaast ging hij in op de netcongestie. Dit is de onbalans tussen vraag en aanbod van elektrische energie en de transportcapaciteit op het net. Wij gaan daarom voor de op slag van groene energie, die dreigt verloren te gaan.

Wilt u ook weten wat u kunt doen om betaalbaar, comfortabel en energiezuinig te kunnen wonen? Kijk dan eens op de website van de gemeente. Hier kunt u informatie vinden over verduurzaming van uw woning en de beschikbare subsidies.  http://www.leusden.nl/duurzaamheid

 

Benoeming nieuwe wethouder

13 april 2023

Lokaal Belangrijk heeft Jan Kramer voorgedragen voor de benoeming als wethouder in de gemeente Leusden.  De gemeenteraad heeft met de benoeming ingestemd. Burgemeester Gerolf Bouwmeester heeft de heer Jan Kramer gevraagd of hij zijn benoeming aanvaardt. Zoals verwacht, heeft de heer Kramer deze aanvaard, waarna hij de belofte heeft afgelegd.

Naast de heer Kramer is ook Mevrouw Marleen Treep, op voordracht van Sociaal Leusden, als wethouder benoemd.

Lokaal Belangrijk feliciteert de heer Kramer en mevrouw Treep en wenst hun heel veel succes!

 

 

Lokaal Belangrijk schuift wethouderskandidaat naar voren.

7 april 2023

Wij zijn heel erg blij dat wij Jan Kramer uit Zuid-Scharwoude kunnen voordragen als kandidaat-wethouder voor de gemeente Leusden.

Jan Kramer was raadslid voor de lokale partij Dijk & Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) van de gemeente Dijk en Waard in de buurt van Alkmaar.

Daarvoor was hij 21 jaar actief lid van het CDA, waar hij Provinciaal Statenlid en campagneleider was. Van 2011 tot en met 2016 was Jan voorzitter van de lokale CDA afdeling. Jan heeft van 2015-2019 namens het CDA ook deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van het waterschap, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ( https://lokaalbelangrijk.nl/waterschap/)

Naast politieke functies, heeft Jan zich als vrijwilliger ook ingezet voor onderwijszaken en een voetbalvereniging.
In het dagelijks leven is Jan directeur van het bedrijf Kramer & Co. Verzekeringen en Geldzaken, een eigen adviesbedrijf voor financieel risicobeheer.

Kortom, Jan Kramer is een veelzijdig persoon en heel maatschappelijk betrokken. Wij halen met deze wethouders-kandidaat een wethouder binnen met ruime politieke en bestuurlijke ervaring.

Na zijn CDA tijdperk is Jan onlangs voor de BBB in de Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen, maar hij geeft die zetel op om wethouder in de gemeente Leusden te worden. Een heldere keuze voor de gemeente Leusden, waar wij blij mee en dankbaar voor zijn.

 

Lokaal Belangrijk en Partij Ons Soesterberg langs de A28

Lokaal Belangrijk heeft samen met Partij Ons Soesterberg een actie georganiseerd tegen een mogelijke aanwijslocatie van windturbines langs de A28.  Wij maken ons zorgen over de milieu- en gezondheidsschadelijke gevolgen van de plaatsing van zulke turbines.

Inwoners van Leusden en Soesterberg kunnen bij de provincie zienswijzen indienen en we hopen dat zij hiervan massaal gebruik zullen maken.

De activiteit is van te voren bij de gemeente aangemeld. Vanwege de verkeersveiligheid hebben wij op eigen initiatief het aantal deelnemers beperkt gehouden.

 

Provinciale Statenverkiezing 2023

 

 

Lokaal Belangrijk zoekt samenwerking met lokale partij Ons Soesterberg op

 

 

Waterschapsverkiezingen Lokaal Waterbeheer.

Beste bewoners,
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik aan te geven dat ik mij verkiesbaar heb gesteld voor de eerst volgende waterschapsverkiezingen van Lokaal Waterbeheer, waarbij ik de gemeenten Leusden, Achterveld en Stoutenburg zal vertegenwoordigen.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om mij kort even voor te stellen. Ik ben René van der Salm en ben in 1960 in ’s Gravenhage geboren. Ik ben dit jaar in 40 jaar getrouwd met Judith en ben de trotse vader/opa van een zoon en dochter met partners en 5 kleinkinderen. Ik woon samen met Judith al meer dan 35 jaar in Leusden en meer dan 30 jaar nauw betrokken in het reilen en
zeilen binnen de gemeente Leusden.
Ik heb diverse vrijwilligerswerkzaamheden gedaan voor o.a. de basisscholen/peuterspeelzalen, wijk Groenhouten, voetbalvereniging Roda 46 en als voorzitter/Algemeen leider van de Avondvierdaagse Leusden.
René

 

 

Raadslid en oud-wijkagent Erik-Jan van Lutterveld over de realisatie van een politie opkomst locatie in Leusden.

9 februari 2023

 

 

Prijsvraag energietransitie

Op 17 december stond Lokaal Belangrijk op de Kerstmarkt om in gesprek te gaan met de inwoners.

Om wat interactie teweeg te brengen hebben we deze keer een prijsvraag bedacht.

Bezoekers van onze stand konden een viertal vragen beantwoorden, welke betrekking hadden met kenmerken / eigenschappen van een kabel, zoals uit welk materiaal de kabel is gemaakt, vanuit welke grondstof wordt kunststof gemaakt, wat de gemiddelde levensduur van de kabel is en de doorslaggevende factor om in aanmerking te komen voor een prijs is het bepalen van het gewicht.

 

Afgelopen vrijdag, 20 januari 2023, hebben we de prijswinnaars beloond met een Hamershofbon. De winnaars zijn: 1e prijs, de heer R. van Zetten; 2e prijs  Elly van den Tweel ; 3e prijs de heer René Lith

Raadslid Gijsbert Karman (links) deelt aan de winnaar dhr. Van Zetten (rechts) de eerste prijs uit

Foto kabel 630 mm2 naar trafo. Fotograaf: Paolo Bouman

 

 

Fractievoorzitter Frank de Wit over de door de VVD veroorzaakte bestuurscrisis

12 januari 2023

Vanavond het duidingsdebat live te volgen (of terug te kijken) via deze link.

We zijn benieuwd naar de uitleg van de VVD om zo vroegtijdig de coalitie te laten stranden.

Lokaal Belangrijk loopt niet voor hun bestuurlijke verantwoordelijkheid en het mandaat van de kiezers en zet zich in voor een nieuwe coalitie.

 

 

Kerstwens

Beste mede-inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg,

Het einde van 2022 nadert. Een geschikt moment om even terug te blikken op een jaar vol veranderingen.

Aan het begin van het jaar waren wij druk met de opmaak naar de gemeenteraadsverkiezing in maart. Wij voerden een spetterende, succesvolle campagne. Zeven zetels in de wacht gesleept. In één klap de grootste fractie in de gemeenteraad. Wij zijn onze kiezers enorm dankbaar voor het vertrouwen, dat zij ons gegeven hebben en beseffen dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Lezen

Na de verkiezing ging de heer Loek van Daalen als informateur aan de slag om een kansrijke coalitiesamenstelling te onderzoeken. Hij werd midden april opgevolgd door een formateur, oud-burgemeester Bram van Hemmen. De coalitie-onderhandelingen werden gestart. Op 20 mei zetten CDA, VVD en Lokaal Belangrijk hun handtekeningen onder het coalitieakkoord.

Naast het coalitieakkoord moesten ook wethouders aangesteld worden. Wij gingen voor een mix van ervaring voor continuïteit en vers bloed voor vernieuwing. Wethouders Wim Vos (CDA) en Patrick Kiel (VVD) waren de oudgedienden. Alexandra Kolkman (Lokaal Belangrijk) een nieuwe wethouder van buiten.

Nadat Alexandra op 2 juni als wethouder werd geïnstalleerd, nam Frank de Wit als fractievoorzitter het stokje van Alexandra over. Joey van de Belt werd vicefractievoorzitter. Melanie Voskuilen-Kroeze fractiesecretaris. De fractie ging onder leiding van Frank en Joey voortvarend te werk.

Naast het werk van de fractie en wethouders, heeft de partij deelgenomen aan verschillende maatschappelijke activiteiten. Teveel om hier op te noemen. U kunt dit terugvinden op Twitter, Instagram of onze Facebookpagina. Dank aan onze leden en betrokkenen, die ons hierin geholpen hebben.

De VVD heeft tegen het einde van het jaar, geheel onverwacht, besloten om een half jaar na de ondertekening van het coalitieakkoord, de stekker uit de coalitie te trekken. Wij zijn hierover enorm teleurgesteld en begrijpen niet dat dit besluit zo snel genomen is.

Wij beseffen wel dat dit ook een enorme teleurstelling voor de wethouders is. Het mag wel eens gezegd worden dat álle wethouders keihard werken en elke dag klaar staan om onze gemeente te besturen. Onze waardering gaat uit naar Alexandra Kolkman (Lokaal Belangrijk), Wim Vos (CDA) én Patrick Kiel (VVD) voor hun inzet.

Daarnaast onze dank aan de ambtenaren, die tijdens een periode van personeelstekort, heel veel werk hebben geleverd.

Een diep respect voor onze fractieleden. Wij hebben gezien hoeveel werk zij, vaak naast hun eigen baan, hebben verzet. Erik-Jan, Frank, Gijsbert, Joey, Ko, Marico en Melanie, dank jullie wel!

Tenslotte willen wij de gemeenteraadsleden van de andere partijen danken voor hun inzet. Al zijn wij het niet altijd met elkaar eens … en zo hoort het in een democratie, willen wij allemaal en elk op onze eigen manier onze gemeente een stukje mooier maken. Dat verdient ook ons respect.

Het Kerstreces staat voor de deur. Even een adempauze en een moment van bezinning na een bewogen jaar.

Wij wensen alle inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Namens het bestuur van Lokaal Belangrijk,

Henk-Jan de Jager

Bestuursvoorzitter

 

De VVD zegt eenzijdig het vertrouwen in de coalitie

15 december 2022

Tijdens de raadsvergadering heeft de VVD Leusden de raad medegedeeld dat zij uit de coalitie stappen.

Wij hebben dit niet zien aankomen en zijn teleurgesteld dat de VVD zo’n besluit heeft genomen. Natuurlijk laten wij ons niet uit het veld slaan en blijven wij achter onze plannen en standpunten staan.

Wij spreken de intentie uit om door te gaan, omdat wij de lokale democratie enorm belangrijk vinden.

Uiteraard zullen we jullie informeren over de ontwikkelingen.

 

 

 

Donderdag 29 september 2022, Melanie Voskuilen-Kroeze stelt vragen over de groenvoorziening.

 

 

Versterking van het partijbestuur

5 september 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er drie nieuwe bestuurders aangesteld op aanbevelen van de vertrouwenscommissie. 

Nadat de leden unaniem  voor de aanstellingen van de nieuwe bestuursleden heeft gestemd hebben de drie nieuwe bestuurders hun rol aanvaart.

Als partijsecretaris is aangesteld Agnes Blaauw, zij neemt taken op zich zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van vergaderingen en het verwerken van binnenkomende correspondentie.

Zij zal ondersteund worden door de nieuw aangestelde bestuurder Marijke van Eijden, zij zal de rol van adviseur en secretarieel ondersteuner op zich nemen.

Ten slotte is Gerald Horst aangesteld als bestuurder. Gerald zal zich richten op communicatie en het voeren van campagnes!

 

Van links naar rechts: Marijke van Eijden, Gerald Horst en Agnes Blaauw

Van links naar rechts: Marijke van Eijden, Gerald Horst en Agnes Blaauw

Joey van de Belt neemt afscheid als partijsecretaris.

5 september 2022

Na het zomerreces/vakantie was het tijd voor het eervolle ontslag van partijsecretaris Joey van de Belt. Joey, inmiddels al enige tijd raadslid voor Lokaal Belangrijk, heeft zijn dubbele pet ingeleverd en kan zich nu volledig focussen op zijn taak in de raad. 

 

 

 

Vrijdag 20 mei 2022, het coalitie-akkoord is een feit!

 

 

Donderdag 28 april 2022, een voortgangsbericht van de formateur.

 

 

Wat zijn we aan het doen?

20 april 2022 Lokaal Belangrijk is momenteel in gesprek met het CDA en met de VVD met als doel om tot een coalitie te komen.

Omdat Lokaal Belangrijk een nieuwe en onervaren partij is betekent dit dat wij voortvarend willen zijn, maar in dit proces kwaliteit en zorgvuldigheid boven snelheid zullen kiezen.

Wij laten ons daarom begeleiden door Bram van Hemmen. Bram van Hemmen is ruim 15 jaar actief in het openbaar bestuur, waarvan 10 jaar burgemeester in verschillende gemeenten. Bram heeft de rol van formateur op zich genomen.

Er zijn een drietal grote themas waar wij goede afspraken over willen maken. Deze thema’s zijn: Wonen, Sociaal Domein en de Energietransitie.

Namens Lokaal Belangrijk zitten Joey, Frank en Alexandra aan de onderhandelingstafel.

Kortom: Een spannende tijd vol uitdagingen !

 

 

Persverklaring

14 april 2022: Lokaal Belangrijk, CDA en VVD zetten volgende stap in samenwerking

De informateur, Loek van Daalen, heeft geadviseerd dat Lokaal Belangrijk het initiatief zou nemen om de mogelijkheden van een coalitie met CDA en VVD te onderzoeken, mogelijk aangevuld met CU-SGP.

Na een eerste gesprek tussen de eerstgenoemde drie partijen is een tweetal constructieve gesprekken gevoerd met CU-SGP erbij om elkaar beter te leren kennen en de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

Daarbij zijn inhoudelijke verschillen benoemd maar zijn ook randvoorwaarden en aanknopingspunten gevonden om die te overbruggen. De meerwaarde van de CU-SGP voor samenwerking in het college en in de raad is door alle partijen onderschreven, tegelijk is er de wens maximaal drie fulltime wethouders te leveren.

In goed overleg is door de vier partijen besloten dat Lokaal Belangrijk, CDA en VVD nu vol vertrouwen aan een samenwerkingsakkoord gaan werken. Lokaal Belangrijk, CDA en VVD bedanken CU-SGP voor de constructieve en plezierige gesprekken.

Een ander advies van de informateur was om te zoeken naar een externe begeleider met veel bestuurlijke ervaring. Het is dan ook fijn om te kunnen melden dat deze in de persoon van Bram van Hemmen is gevonden en hij bereid is om de rol van formateur op zich te nemen. Bram van Hemmen is ruim 15 jaar actief in het openbaar bestuur, waarvan 10 jaar burgemeester in verschillende gemeenten.

Persverklaring

14 april 2022: Lokaal Belangrijk, CDA en VVD zetten volgende stap in samenwerking

De informateur, Loek van Daalen, heeft geadviseerd dat Lokaal Belangrijk het initiatief zou nemen om de mogelijkheden van een coalitie met CDA en VVD te onderzoeken, mogelijk aangevuld met CU-SGP.

Na een eerste gesprek tussen de eerstgenoemde drie partijen is een tweetal constructieve gesprekken gevoerd met CU-SGP erbij om elkaar beter te leren kennen en de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

Daarbij zijn inhoudelijke verschillen benoemd maar zijn ook randvoorwaarden en aanknopingspunten gevonden om die te overbruggen. De meerwaarde van de CU-SGP voor samenwerking in het college en in de raad is door alle partijen onderschreven, tegelijk is er de wens maximaal drie fulltime wethouders te leveren.

In goed overleg is door de vier partijen besloten dat Lokaal Belangrijk, CDA en VVD nu vol vertrouwen aan een samenwerkingsakkoord gaan werken. Lokaal Belangrijk, CDA en VVD bedanken CU-SGP voor de constructieve en plezierige gesprekken.

Een ander advies van de informateur was om te zoeken naar een externe begeleider met veel bestuurlijke ervaring. Het is dan ook fijn om te kunnen melden dat deze in de persoon van Bram van Hemmen is gevonden en hij bereid is om de rol van formateur op zich te nemen. Bram van Hemmen is ruim 15 jaar actief in het openbaar bestuur, waarvan 10 jaar burgemeester in verschillende gemeenten.

Friet bezorgen!

6 april 2022: “Het leven is bitter, het leven is zuur maar alles smaakt beter uit de frituur”. De tekst uit de column van Marco Bosmans in de Leusder Krant van 23 maart 2022. En zo is het!

Marco daagde Alexandra en “haar” kornuiten om een snuffelstage bij Friethuys Hamershof te lopen.

Wij gingen de uitdaging aan. Frietbakken was een graadje, maar friet bezorgen kon wel. In de stromende regen. Friethuys Hamershof deed volop mee. We hebben een lol gehad.

Daarna zijn we een patatje wezen eten. Uiteraard bij onze snuffelwerkgever.

 

 

Donderdag 17 maart 2022, Lijsttrekker Alexandra Kolkman bedankt de kiezer!

 

 

Donderdag 17 maart 2022, Lokaal Belangrijk is nationaal nieuws!

De stembussen zijn geopend!

13 maart 2022 Een boodschap van ons voordat je gaat stemmen… 

Afgelopen periode is voor ons bijzonder druk geweest waarin wij ontzettend veel ondernomen en geleerd hebben. Woensdag is het zover, dan kun je stemmen. Hopelijk op Lijst 8,  Lokaal Belangrijk. 

Wij zijn ontstaan uit een groep gepassioneerde mensen die de verantwoordelijkheid willen dragen om Leusden, Achterveld en Stoutenburg leefbaar en duurzaam te houden, dit samen met de bewoners. 

Wij leren hoe het is om je ambities te vertalen naar een boodschap die men begrijpt. In te zetten voor natuurbehoud en leefbaarheid wat we allemaal zo belangrijk vinden. Om er voor elkaar te zijn, om voor elkaar te zorgen. Maar ook om de gemeenteraad transparant en dicht bij de stemmer plaatsen, zonder gekonkel. Te luisteren naar de mening van de bewoners, ervan te leren en er iets mee te doen. Wij weten het namelijk ook niet allemaal en staan open voor input. 

Lokaal Belangrijk is opgericht vanuit authenticiteit. Zonder invloed vanuit landelijke organen maar op eigen kracht.   

Wij hebben ook ervaren hoe het voelt als andere partijen je integriteit aantasten, doen alsof wij onwaarheden vertellen, dat raakt ons. Al onze kandidaat-raadsleden opereren vanuit eigen kracht, praten over wat wij als partij willen, waar wij voor staan en hoe wij de doelstellingen samen met de kiezer willen bereiken. Alles wat wij communiceren wordt eerst getoetst op bronnen voor naslag en fact-checking. Wij vertrouwen op de objectiviteit van de stemmer, daar geloven wij in. 

Ook na de verkiezingen blijven wij ons inzetten en zoeken wij jou op. Wij willen weten wat er in onze mooie gemeente leeft. Zo houden wij samen Leusden een fijne plek om te wonen. Omdat Lokaal Belangrijk is.   

Wij rekenen op je stem! 

Henk Jan de Jager (Voorzitter Lokaal Belangrijk) 

Alexandra Kolkman (Lijsttrekker Lokaal Belangrijk) 

 

 

 

 

 

Winturbines op land

Stemadvies van Windalarm

11 maart 2022 Het bestuur is trots op het feit dat Windalarm onze standpunten m.b.t de energietransitie onderschrijft. Sterker nog in hun stemadvies zijn wij de nummer 1 keuze in Leusden!

Quote in de nieuwsbrief van Windalarm:

1e keus: lijst 8, Lokaal Belangrijk

Zij hebben een positief programma op alle lokale thema’s en spreken zich expliciet uit tegen zonnevelden en àlle maten windmolens.

“We zetten ons in voor behoud van onze mooie dorpskernen en buitengebied, zónder windmolens en zonnevelden. Wij willen bouwen voor eigen inwoners, de wijkagent terug voor meer veiligheid en een haal- èn betaalbare invulling van de landelijke klimaatdoelstellingen.”

“Onze inzet is om te voorkomen dat onze groene leefomgeving wordt vermalen door industriële windturbines in een zee van glas. Daarnaast zijn we de enige partij die zich inzet voor een energietransitie die past bij het karakter en de schaal van ons dorp.

Wij verwerpen de doelstelling van energieneutraliteit in 2040, die de huidige gemeenteraad zichzelf heeft opgelegd. Die is onrealistisch, onnodig en gaat ten koste van de leefomgeving van de Leusdenaren, Achtervelders en Stoutenburgers.”

Voor het volledige bericht van windalarm klik hier!

 

De bevindingen van de oud wijkagent

5 maart 2022 – De oud wijkagent Erik-Jan van Lutterveld deelt zijn ervaringen als kandidaatraadslid voor Lokaal Belangrijk.

In de krant werd al geschreven dat veel mensen de aankomende verkiezingen vooral lokaal gaan stemmen. Dit heb ik ook gemerkt tijdens het flyeren, voor onze partij Lokaal Belangrijk, in de Hamershof en de Biezenkamp. Het vertrouwen in de landelijke politiek is op een dieptepunt en dat is op straat te merken. In gesprek met onze bewoners blijkt dat er echt behoefte is aan een lokale partij die zich inzet voor de bewoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Opvallend was het aantal bewoners dat zich zorgen maakte over de veiligheid waar onze partij zich sterk voor wil maken. Of het nu een hennepplantage is midden in de wijk of de diefstal van vijf elektrische fietsen op de Smidse het gemis van de politie werd veel genoemd. Dit was ook zichtbaar in de Hamershof waar de scooters en fietsers niet meer de moeite namen om af te stappen.

Ondanks dat Lokaal Belangrijk een nieuwe partij is hadden veel mensen al over ons gehoord of gelezen. Ons standpunt dat we een groene gemeente moeten blijven sprak veel mensen aan. Dus geen zonnevelden en windmolens waarvan inmiddels wel is bewezen dat ze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en landschap vervuilend zijn. Door alle enthousiaste gesprekken met buurtbewoners heb ik veel vertrouwen in de verkiezingen op 16 maart 2022.

Mijnstem.nl stemwijzer online

1 maart 2022 Lokaal Belangrijk is de nieuwe, lokale politieke partij in Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Wij houden ons bezig met lokale thema’s. Landelijke thema’s worden alleen meegenomen als zij onze gemeente raken.

Wij weten al wat we gaan stemmen! Mocht u zich afvragen of Lokaal Belangrijk bij u past is er naast ons verkiezingsprogramma natuurlijk ook de onafhankelijke stemwijzer Mijnstem.nl waar u uw mening kan vergelijken met alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

Oekraïne

1 maart 2022

Van de voorzitter,

Wij zijn een partij van mensen met het hart op de goede plaats. De ontwikkelingen in de Oekraïne raken ons diep. Op de ledenvergadering van 28 februari jl. hebben wij dan ook stil gestaan bij de situatie in de Oekraïne.

Lokaal Belangrijk wil graag meedenken over en meedoen aan mogelijkheden om de mensen, die deze oorlog ontvluchten, bij te staan. Graag gaan wij met de andere politieke partijen in de gemeente Leusden hierover in gesprek.

We roepen iedereen en met name onze leden op om een kleine bijdrage te doneren aan Stichting Serafim (een grote bijdrage mag natuurlijk ook). Deze stichting is volop bezig met het verzamelen van gedoneerde goederen. Bekijk ook het artikel over Serafim in de Leusderkrant.

Hartelijk dank!

Henk-Jan

 

 

Sticky Boys

20 februari 2022 Lokaal Belangrijk heeft een heus plakteam, ook wel de Sticky Boys genaamd,  bestaande uit Joey en Henk-Jan. Iedere ochtend en iedere avond gaan zij langs de diverse plakzuilen in de gemeente Leusden om deze te voorzien van een nieuwe poster als deze gedurende de dag is overgeplakt. Zij gaan de komende weken onvermoeid verder met plakken van onze lokaal (op gerecycled papier) gedrukte poster. Want een dag niet geplakt is een dag niet genoten…….

Bannermänner

19 februari 2022 Een aantal van onze mannelijke leden heeft zichzelf tot de “Bannermänner” verklaart. Onze Bannermänner zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de bouwhekken met daarop de bouwhekbanners. Op de doeken staan de onze kandidaat-raadsleden afgebeeld en daarnaast een aantal kernpunten uit het verkiezingsprogramma.

Bent u de bouwhekbanners al tegengekomen op de diverse locaties in de gemeente Leusden?

Flyeracties Biezenkamp en Hamershof

In de afgelopen week heeft ons team geflyerd op de Hamershof en op de Biezenkamp. Wij ontvingen veel positieve reacties van zowel inwoners als bezoekers.

Het viel ons op dat er een behoorlijk aantal Amersfoorters komt winkelen op de Hamershof. Bij navraag blijkt dat men de Hamershof gezellig en levendig vindt. Het nodigt uit om er te shoppen en het gratis parkeren wordt als fijn ervaren. Op onze vraag aan de aangesproken inwoners van de gemeente Leusden wat men zelf Lokaal erg Belangrijk vindt staat met stip op 1 : De terugkeer van de wijkagent. En laat dat nu net ook een van de punten zijn die wij erg belangrijk vinden. In de aankomende weken hopen wij nog veel mooie verhalen en suggesties van onze inwoners te mogen horen tijdens onze flyeracties. Wij staan in onze volle kracht op lijst nummer 8!

Fijne Valentijnsdag!

Heb je vandaag een lekker ontbijtje gekregen?

Met Valentijn doe je iets extra voor de mensen van wie je houdt. Het hoeft niet groot te zijn, het gaat net om een klein beetje extra aandacht.

De mensen van Lokaal Belangrijk houden van Leusden, Achterveld en Stoutenburg. Zij hebben dit weekend gelopen, zodat bij jou een kaartje op de mat ligt.
Waarom? ….. omdat Lokaal Belangrijk is!

Valentijns-zwerfstenen actie Lokaal Belangrijk

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg heeft een unieke Valentijnsdag actie gelanceerd!

In Leusden, Achterveld, Stoutenburg liggen op verschillende bekende plekken stenen verstopt.

Ga op zoek, en als je één van deze mooie stenen vindt, plaats dan een foto met de steen en het nummer op Facebook, Instagram of Twitter en tag Lokaal Belangrijk Leusden – Achterveld – Stoutenburg in de foto. Hiermee maak je, naast deze unieke steen in huis, kans op leuke lokale prijzen!
Mocht je geen Social Media hebben,  stuur dan een mail met de foto naar info@lokaalbelangrijk.nl.
Om meer kans te maken, like je onze Facebook pagina en deel je de actie.

De winnaars van deze actie worden op 16 februari bekend gemaakt, in een bericht op Social Media of als reactie op de mail naar info@lokaalbelangrijk.nl.
Wij wensen jullie veel plezier met de zoektocht en zien de foto´s graag tegemoet!

De actie is inmiddels voltooid en de prijzen zijn verdeeld Lokaal Belangrijk bedankt alle deelnemers voor hun enthousiaste deelname!  

Landschap in Bunschoten-Spakenburg.

26 november 2021. Willen we iets soortgelijk in de gemeente Leusden of zijn wij voor het behoud van ons mooie, groene landschap? Dat is de vraag die onze gemeenteraad nu voorligt in de goedkeuring van het concept “uitnodigingskader duurzame opwek”.

De netbeheerder heeft laten weten de stroom van grootschalige opwek de komende jaren niet meer aan te kunnen. De gemeenteraad Leusden wil toch de grootschalige projecten doorzetten.

Wij houden niet vast aan de achterhaalde ambitie, waar alle andere partijen unaniem voor getekend hebben. Lokaal Belangrijk wil de ambitie van de gemeenteraad bijstellen om ruimte te maken voor toekomstige efficiënte en innovatieve inzichten. Wij focussen op kleinschalige opwek op daken en langs de bestaande infrastructuur. Dit zijn wel concrete en haalbare stappen in de energietransitie.

Inspraak Lokaal Belangrijk

18 november 2021 was onze voorzitter Henk-Jan de Jager bij de informatieronde voor de gemeenteraadsleden die in december 2021 een beslissing moeten nemen met mogelijk verstrekkende gevolgen voor het landschap de natuur en de inwoners van Leusden.

Gaat de raad de gemeente Leusden transformeren tot een industriepark met minimaal 4 windturbines van 230 meter hoog en 600 voetbalvelden met zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond?  Of luisteren ze naar het betoog van Lokaal Belangrijk om eerst conform het Parijs klimaatakkoord het onbenutte dakoppervlak (circa 90% van de daken is onbenut) te gebruiken?

Wij van Lokaal Belangrijk vinden dat de energietransitie geleidelijk en zorgvuldig moet gebeuren. Wat groen is moet groen blijven, ook voor toekomstige generaties.

Regionale Energie Strategie

3 november 2021 waren we, twee man sterk, op het landelijke congres van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie in Amersfoort.

Wij hebben goede gesprekken gehad met verschillende gemeenteraadsleden uit omliggende gemeenten. Helaas zijn wij geen gemeenteraadsleden uit Leusden tegen gekomen. Jammer, want het was een uitstekend moment om over de laatste ontwikkelingen mbt de RES geïnformeerd te worden.

Lezen

Opvallend was de presentatie van de “toekomstdenker”, die zei dat energie geen algemeen (commodity) product zou blijven, zoals water en voedsel, maar een schaars goed. Daar zaten we later over na te denken. In geval van schaarste heeft de overheid meer controle over aanbod en prijs. Als energie schaars wordt, dan kan dit ook betekenen dat energie niet altijd beschikbaar is. De overheid moet toch niet gaan bepalen of het licht in de slaapkamer wel of niet aan gaat?

Energie is volgens ons een eerste levensbehoefte. Leveringszekerheid is daarom essentieel. Wij pleiten voor gecentraliseerde opwekking van duurzame energie in plaats van een versnipperende (lees gemeentelijke) aanpak. Neemt niet weg dat wij wel achter zon-op-dak staan. Uiteraard, zolang de infrastructuur dit aan kan.

 

Persbericht Lokaal Belangrijk

3 november 2021 zijn penningmeester Alexandra Kolkman en secretaris Joey van de Belt geïnterviewd door journalist Daan Bleuel  van de Leusder Krant. Alexandra Kolkman en Joey van de Belt zijn twee van de oprichters van de partij en hebben de kans aangegrepen om het ontstaan van de partij toe te lichten.

Ook hebben zij van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal van onze standpunten voor het voetlicht te brengen.

Lees hier het volledige artikel.

Persbericht Lokaal Belangrijk

7 oktober 2021 is de lokale politieke partij Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg opgericht door haar bestuurders
Joey van de Belt, Henk-Jan de Jager en Alexandra Kolkman. De partij, van, voor en door de
inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg gaat als zelfstandige, onafhankelijke
partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Lezen

Henk-Jan de Jager, voorzitter van Lokaal Belangrijk licht toe: “Wij zijn blij dat wij nu in
overleg met onze initiatiefnemers de stap naar de notaris hebben kunnen maken om onze
vereniging te formaliseren. Het is prachtig om te zien dat er een groeiende behoefte is bij de
inwoners van de gemeente Leusden aan een zelfstandige, onafhankelijke en lokale no-
nonsense politieke partij”.
Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg staat voor een sterke betrokkenheid van
de inwoners bij de lokale politieke besluitvorming. “Wij willen geen verlengstuk zijn van een
landelijke politieke partij waarbij landelijke visies worden vertaald naar een lokaal niveau”
aldus secretaris Joey van de Belt.
“Wij staan voor een financieel gezonde gemeente waarbij wij kiezen voor behoud van
onze groene buitenruimte. Wij streven naar een betaalbare, innovatieve energietransitie”
zegt Alexandra Kolkman, penningmeester van Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-
Stoutenburg”.

 

Oprichtingsvergadering Lokaal Belangrijk

8 oktober 2021 is de oprichting van Lokaal Belangrijk officieel een feit.

De oprichtingsvergadering was een groot succes, de betrokkenen hebben unaniem ingestemd met de oprichting van de enige onafhankelijk politieke partij in de gemeente Leusden!

Lokaal Belangrijk bij de notaris

7 oktober 2021

Vandaag is onze lokale partij notarieel vastgelegd door drie van de initiatiefnemers.

Zij vormen nu het bestuur van Lokaal Belangrijk.

  • Henk-Jan de Jager, voorzitter
  • Joey van de Belt, secretaris
  • Alexandra Kolkman, penningmeester

 

 

 

Het bestuur heeft vertrouwen in het draagvlak voor een lokale partij. Er spelen nu en de komende jaren grote vraagstukken m.b.t. energietransitie, de zorgtaken van de gemeente voor de zwakkere in onze samenleving en het oplopende woningtekort. Lokaal Belangrijk gaan deze vraagstukken vanuit een lokaal perspectief benaderen met het belang van alle inwoners van de gemeente in het oog.