Sociale voorzieningen

In de gemeente Leusden hebben we sociale voorzieningen. De officiële term voor deze voorzieningen is het ‘Sociale Domein’. Wat is dat nou eigenlijk en heb ik als inwoner ermee te maken? Hieronder een kleine uiteenzetting.

 

Het Sociale Domein is een containerbegrip. De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) behoren ertoe. Maar ook deze begrippen zijn containerbegrippen. Een kleine uitsplitsing:

 

Jeugdwet

De Jeugdwet behelst naast de basisvoorzieningen voor jeugdhulp, ook de specialistische jeugdhulp, jeugd-ggz, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdgezondheidszorg, kind centra en kinderopvang.

 

Participatiewet

De Participatiewet gaat over werk en inkomen. De wet houdt zich ook bezig met de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het arbeidsmarktbeleid, het armoedebeleid, de schuldhulpverlening, de handhaving van de arbeidsverplichting en de sociale werkvoorziening. Dat laatste regelt dat arbeidsgehandicapten met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen onder aangepaste omstandigheden aan het werk kunnen.

 

Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft betrekking op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg (ggz), cliëntondersteuning, maatwerkvoorzieningen, veiligheid thuis, kindermishandeling en huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.

 

Andere taken

Onder het Sociale Domein ook alle aanverwante taken. Denk onder meer aan handhaving bij de leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, onderwijsachterstand/VVE, asielbeleid en integratie, bibliotheekwerk, sport, cultuur, en de reguliere en bijzondere bijstand.

 

Kortom, het Sociale Domein omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De portefeuille Sociaal Domein is daarmee een van de grootste gemeentelijke opdrachten geworden.

 

Focus

De afgelopen jaren (2019-2022) heeft de gemeente Leusden de focus gelegd op de volgende punten beschreven in het Beleidskader Sociaal Domein:

 • Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee
 • Terugdringen van eenzaamheid
 • Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdigen
 • Versterken van arbeidsparticipatie
 • Beperken van verborgen armoede
 • Goed omgaan met mensen met verward gedrag
 • Leusden is een dementievriendelijke samenleving

Bovenstaande afbeelding bevat een concreet overzicht van initiatieven en voorzieningen in de gemeente Leusden.

Lokaal Belangrijk

Wij zien de noodzaak voor een sterk Sociaal Domein als basis voor een fijne en goedgeorganiseerde leefomgeving in Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

De gemeente heeft veel voorzieningen (en vrijwilligers) die behouden moeten worden en ervoor zorgen dat leven in de gemeente voor jong en oud prettig is.

Lokaal Belangrijk wil de aankomende jaren insteken op:

 • Preventieve programma’s en vroegtijdige signalering voor alle leeftijdsgroepen
 • Verbinden van netwerkpartners (of het intensiveren hiervan) en samenwerking als opdracht stellen
 • Intensieve samenwerking tussen Voilà (onderwijs) en Lariks (zorg) uitbouwen en borgen
 • Intensieve samenwerking sportverenigingen, gemeente en Lariks uitbouwen en borgen
 • Behouden voorzieningen die bijdragen aan sociale cohesie
 • Efficiënte en betaalbare zorg