Energietransitie

 • Wij zijn voor het benutten van dakoppervlak van bestaande woningen en bedrijfspanden voor zonne-energie. Eventuele onnodige belemmeringen zouden wij    als gemeente weg moeten proberen te nemen. Er is namelijk nog enorm veel potentieel te benutten voor zonne-energie op dak.
 • Geleidelijk en verantwoord, gas is de meest duurzame fossiele brandstof op de markt. Duitsland subsidieert tegenwoordig huishoudens die over gaan naar gas, laten we daarom onze inwoners niet versneld van het gas af dwingen.
 • Met draagvlak rekening houden met voortschrijdende inzichten op gebied van gezondheid en technologie. Daarom zullen wij er voor pleiten geen windturbines en zonnepaneelvelden in de gemeente Leusden te plaatsen.
 • Onderzoek naar andere mogelijkheden dan windturbines en zonnepanelen.  De opbrengsten van windturbines en zonnepanelen op weilanden vallen in het niet bij de schade die deze vormen van energie berokkenen aan mens en natuur.
 • De inwoners van Leusden zijn erg milieubewust en hoeven dus niet onnodig op kosten gejaagd te worden door de gemeente.  Wij juichen initiatieven van ondernemers en inwoners toe en zijn er van overtuigd dat zij zelf heel goed kunnen bepalen hoe ze aan de verduurzaming kunnen bijdragen.

Over het vraagstuk “van het gas los” heeft een lid van onze technische commissie een zienswijze geschreven, welke je kan bezoeken via deze link.

Lokale democratie

 • Kritisch volgen gang van zaken regionale samenwerking.
 • Beleidsbepalende bevoegdheden niet overdragen aan regionale samenwerkingsverbanden.
 • Geen nieuwe bestuurslagen in regioverband.

Buitengebied

 • Behoud van bestaand buitengebied (natuur- en agrarisch landschap).
 • Zorg voor de natuur, de agrarische sector en recreatie.

Financiën

 • Een sluitende jaarlijkse begroting.
 • Verantwoord beleid met betrekking tot reserves.

Bouwen en wonen

 • Betaalbaar bouwen voor onze jeugd- en senioren in onze gemeente om doorstroming op de
  woningmarkt te bevorderen.
 • Kritisch ten aanzien van groeimodellen: voor wie willen we bouwen en in welke mate voor verantwoorde groei.
  (geen overloop van grote steden, prioriteit bij economische en bestaande binding)

Hulp aan mensen die het hard nodig hebben

 • Kostendekkend krijgen met behoud van het niveau van voorzieningen door in te zetten op het verkrijgen van extra
  geld hiervoor, met daarnaast focus op het efficiënter inrichten van de voorzieningen.
 • Een toekomstgerichte visie met een proactief beleid en inzet op preventie.

Wat wordt onder sociale voorzieningen verstaan?

Vitale middenstand

 • Stimuleren van de lokale economie en het ondernemersklimaat.
 • Winkelcentra moeten in het hart van de dorpskernen blijven, wij willen geen grootschalige winkelcentra buiten de dorpskernen. Zo houden we onze winkelcentra vitaal en gezellig.
 • Wij vinden het belangrijk dat de vele ZZP’ers die onze gemeente telt, goed gefaciliteerd worden in hun ondernemerschap. Dit betekent ook dat er voor betutteling geen plaats moet zijn in onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen ondernemen.