Privacy Statement Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg

Algemeen 

Met dit Privacy Statement informeert de vereniging Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg, hierna te noemen Lokaal Belangrijk, u over de wijze waarop en voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt. 

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Voor meer informatie over persoonsgegevens en de verordeningen die van toepassing zijn op verwerking van persoonsgegevens, verwijst Lokaal Belangrijk u door naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Lokaal Belangrijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle handelingen van Lokaal Belangrijk met betrekking tot persoonsgegevens.  

Doeleinden waarvoor Lokaal Belangrijk uw gegevens verzamelt 

Lokaal Belangrijk verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden. Deze worden verwerkt ten behoeve van ledenadministratie, financiële administratie met verwerking van donaties en het innen van contributies, het verschaffen van meer informatie, terugkoppeling en uitnodigingen aan individuen, campagnes en het genereren van betrokkenheid. Hiernaast worden persoonsgegevens verwerkt ter voldoening aan de wettelijke verplichting voortkomend uit de wet Financiering Politieke Partijen.
 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Voor leden en donateurs van Lokaal Belangrijk worden de volgende gegevens verwerkt;
– Persoonlijke gegevens; NAW gegevens, geboortedatum, titulatuur,  telefoonnummer, e-mail 
– Financiële gegevens; IBAN-Nummer en betaalgegevens 
– Lidmaatschapsgegevens; lidnummer, eventuele functies binnen Lokaal Belangrijk
 

Van belangstellende worden de volgende gegevens verzameld;
Persoonlijke gegevens; Voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer (optioneel) 

 

Toegang tot ledengegevens
Enkel de leden van het bestuur hebben toegang tot de ledenadministratie. De leden van het bestuur zijn benoemd door de algemene ledenvergadering. 

 

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid
Lokaal Belangrijk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals een versleutelde internetverbinding met SSL en een met wachtwoord beveiligde administratie omgeving. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor activiteiten van Lokaal Belangrijk en worden alleen ter kennis gebracht aan externe dienstaanbieders die over deze gegevens dienen te beschikken voor het uitvoeren van activiteiten, zoals het faciliteren van betalingen. 
 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens
Lokaal belangrijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor deze worden verzameld. Zo moeten sommige persoonsgegevens, zoals NAW gegevens van onze leden, op grond van de Wet Financiering Politieke Partijen verplicht tien jaar bewaard worden. Indien persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. 

Uw AVG Privacy rechten 

-Recht op inzage; Lokaal Belangrijk stuurt u een kopie van de verzamelde persoonsgegevens wanneer u dit verzoekt. 

-Recht op vergetelheid; Lokaal Belangrijk zal (indien wettelijk toegestaan) u gegevens verwijderen wanneer u dit verzoekt.  

-Recht op rectificatie en aanvulling; Lokaal Belangrijk zal uw persoonsgegevens wijzigen wanneer u dit verzoekt. 

-Het recht op dataportabiliteitl; Lokaal Belangrijk zal uw persoonsgegevens overdragen wanneer u dit verzoekt 

-Het recht op beperking van de verwerking; Lokaal Belangrijk verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk en zal op uw verzoek verwerking beperken en/of aanpassen.  

-Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; Lokaal Belangrijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.  

-Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; Lokaal Belangrijk zal indien u bezwaar heeft tegen het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens passend reageren. 

 

Contact
Wilt u meer informatie over het privacybeleid van Lokaal Belangrijk of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Lokaal Belangrijk, neemt u dan contact met ons op via lokaalbelangrijk@gmail.com of telefonisch via +31 332 089 076 

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 12 december 2021 

Lokaal Belangrijk Leusden-Achterveld-Stoutenburg
KvK: 84135247