Wonen en woningrealisatie

De gemeente Leusden heeft alle voordelen van de grote stad om de hoek maar wij zijn geen
groeigemeente. Lokaal Belangrijk wil het dorpse karakter van onze gemeente behouden.
Net als op landelijk niveau, is er in Leusden een tekort aan woningen. Omdat de omvang van
huishoudens afneemt, is er met name behoefte aan woningen voor één- en
tweepersoonshuishoudens. Vanwege de vergrijzende bevolking zal die voor een deel uit
levensloopbestendige woningen moeten bestaan.

Als het gaat om wonen in Leusden, willen wij onder meer de verstedelijking tegengaan en het dorps
karakter behouden. Daarbij behoort ook het behoud van de groene buffer rond onze dorpskernen.
Wij staan wel open voor het bouwen van wooneenheden voor met name één- en
tweepersoonshuishoudens. Dit sluit een substantieel aandeel van levensloopbestendige woningen
ten behoeve van ouderen in. Ook vinden wij het realiseren van sociale koopwoningen belangrijk,
net zoals het bouwen van ca. 100 woningen per jaar. Dit willen wij bereiken door middel van
nieuwbouw en omvorming van structureel leegstaande bedrijfspanden tot wooneenheden en
alternatieve woonvormen.
Hiernaast vinden wij dat inwoners uit onze gemeente voorrang moeten krijgen op het
woningaanbod binnen onze gemeente.